Rebreather SATORI

Dsc_0802_3

Dsc_0803_3

Dsc_0818_3

REBREATHER SATORI - PSCR

This version of the product cannot be sold to the European Union.

Introduction

Diving with PSCR is in many ways different from diving with an open circuit, which has been so far used by most of you. The number of positive features of the apparatus is as well as in other areas of life compensated by several potential risks which have to be eliminated to the lowest possible level. Before the first dive, it is necessary to get to know SCR SATORI perfectly and understand not only its construction and the way it works but also perfectly handle all the procedures during diving with this facility, including solving of critical situations.

Strong points of SCR SATORI

There is quite a number of reasons for diving with the SATORI apparatus. Generally, the device is intended mainly for technical and cave diving. Its use for leisure diving is possible. However, it demands higher level of responsibilty than is usual for the open circuit use.

Comparing to open circuit, the most important advantage of diving with SCR SATORI is 8 times lower consumption of breathing gas. This brings along a whole lot of secondary advantages. Long time at the bottom gives the oportunity to plan dives more efficently, solve one´s own or buddy´s possible critical situations. The level of safety is obviously increasing comparing to open circuit. The absence of any control electronics and mechanical simplicity makes the SCR SATORI rebreather a great choice comparing to electrocally controlled, fully closed CCR devices. A large number of fatal accidents could have been eliminated by using the rebreather. This aspect, along with the economical efficiency makes this apparatus a very attractive investment.

The warmth comfort while breathing is another essential advantage of this SC rebreather. While using the open circuit, the central part of the human body is cooled down by the cold and dry breathing gas. Besides considerable physiological negatives of this process, there is a threat of freezing of the first degree of the lung mechanics, due to high flows. With SCR SATORI, both these essential risks are significantly reduced or completetly eliminated.

With some specific subaquatic activities it is necessary or suitable to eliminate the exhaled bubbles which may disturb the surrounding environment. This concerns for example subaquatic photography when the exhaled bubbles can disturb some shy water creatures or cave diving in areas where the exhaled bubbles break down sediments settled on walls or ceiling and thus initiate a potentially hazardous situation. These negative aspects are removed by SATORI rebreather.

The absence of the control electronics not only makes the SATORI rebreather a very safe apparatus. It is also a reason of low maintanance requirements. This is possible without any special tools and after training it can be actually done in domestic conditions, or even complicated domestic conditions e.g. without an electric connection

Weak points of SCR SATORI

The only objective negative feature of RB SATORI apparatus is a very perceivable change of breath resistance when changing the position of the diver´s body. This phenomenon is caused by placing of the counterlungs out of the horizontal axis, in which the diver´s lungs are located phisiologically. The counterlungs are affected by the head pressure, which compresses or, on the contrary, expands - spreads them depending on the tilt towards the horizontal axis.

In the "upside down" position of the diver, the air in the counterlungs pushes towards the level, the breath resistance rises by the necessity to overcome this pressure. On the contrary, in the "head to the level" position of the diver, the head pressure affects the counterlungs, they compress and a bigger breath resistance rises. This phenomenon can be fully eliminated by the correct position of the diver during diving.

How RB SATORI works?

What goes on in the apparatus when breathing through the closed circuit?

The moment you first inhale from the SCR SATORI apparatus, both the counterlungs are in a maximum spread position. The breathing mixture from the big counterlung goes through the middle part through the "anti - flood" vent holes to the scrubber, where it passes through CO2 absorber to the left breathing hose, to switch mouthpiece and to the diver´s mouth. The counterlungs get partially empty.

When exhaling, the oxygen depleted breathing mixture passes through the switch mouthpiece the right breathing hose. Through this it passes to the rebreather head, then goes through spádnicovými kanály in the double body back to the middle part. There a little part gets by a one way valve to the small counterlung and a dominant part gets back to the big counterlung.

With the next aspiration, the devaluated breathing mixture from the small counterlungs is released to the surrounding environment. The volume of the big counterlung decreases by the amount of the released part, comparing to the first aspiration. After several breathing cycles, the volume of the big counterlung decreases so that it pushes the doser levers which supplies the fresh breathing mixture.

By the changeover to the open circuit, the mixture is led directly from the pressure bottles to the switch mouthpiece by the moderated pressure hose, as well as by a common open circuit diving breathing apparatus.

Technical data and used materials

technical data:

- external diameter - 180 mm

- height - 700 mm

- weight - 12 kg

- scrubber contents - 3 kg

used materials:

- rebreather head: black DELRIN- Dupont registered

- hose reduktion - black DELRIN- Dupont registered

- middle part - black DELRIN- Dupont registered

- dosers - anodized aluminium/stainless steel

- lifters - black DELRIN- Dupont registered, stainless spring

- middle valvel - black DELRIN- Dupont registered, stainless spring, silicon gasket

- RB body - PVC - U

- scrubber - PVC - U, closed by black DELRIN lid, stainless screw rod, diameter 8mm, spring - stainless steel

- bottom lid - black DELRIN- Dupont registered

- small counterlung - Hypalon - Dupont registered, thickness 1mm

- big counterlung - Hypalon - Dupont registered, thickness 1mm

- counterlung lid - black DELRIN - Dupont registered

- switch mouthpiece - black DELRIN- Dupont registered, II.degree automatic RG4

- breathing hose - reinforced hose with smooth inside wall- inside diameter 38 mm

- breathing hose protection - Cordura 1000 - Dupont registered

Rebreather SATORI has a double coating which minimizes cooling of the CO2absorber during the dive. It increases its endurance and extends its function cycle. Therefore it is not necessary to use thermal-insulation wet suit cover for the upper part of the body.

Decalogue of safe diving with SCR SATORI

1) If in doubt, change to the open circuit or cancel the dive.

2) Listen how the apparatus works.

3) Change the absorber after maximum 6 hours of operation.

4) Comply the pre-diving preparation.

5) On the level - open circuit.

6) Be more responsible.

7) In winter - dry rebreather.

8) Do not lend the Rebreather.

9) Keep breaks for the open circuit.

10) Dive for joy, not for records.

Úvod

Rebreather SATORI nesplnuje normy stanovené legislativou EU a jako takový může být prodávám pouze mimo tento region.

Potápění s PSCR je v mnoha ohledech odlišné od potápění s otevřeným okruhem, který většina z vás doposud používala. Množství silných stránek přístroje je, jak to bohužel bývá i v jiných oblastech života, vykoupeno několika potencionálními riziky, které je nutné eliminovat na minimální možnou úroveň.

Před prvním ponorem je nezbytně nutné se s SCR SATORI dokonale seznámit a pochopit nejen jeho konstrukci a způsob fungování, ale i dokonale zvládnout veškeré postupy při potápění s tímto přístrojem, včetně řešení krizových situací.

Silné stránky SCR SATORI

Důvodů pro potápění s přístrojem SATORI je celá řada. V obecné rovině je přístroj určen zvláště pro technické a jeskynní potápění. Jeho užití při rekreačním potápění je možné, vyžaduje pouze vyšší úroveň odpovědnosti, než je zvykem při užití otevřeného okruhu.

Nejvýznamnějším pozitivem potápění s SCR SATORI je, ve srovnání s otevřeným okruhem, 8 krát nižší spotřeba dýchacího plynu. Tento fakt s sebou přináší celou řadu sekundárních výhod. Dlouhý čas na dně dává možnost lépe a efektivněji plánovat ponory, rešit případné krizové situace své, či svého buddyho. S tímto spojený významný nárůst bezpečnosti, oproti otevřenému okruhu, je zcela zřejmý. Absence jakékoliv řídící elektroniky a mechanická jednoduchost dělá SCR SATORI skvělou volbou i při srovnání s elektronicky řízenými, plně uzavřenými přístroji CCR. Velké množství fatálních nehod mohlo být eliminováno při použití rebreatheru. Tento aspekt spolu s ekonomickou efektivitou, dělá z přístroje velice atraktivní investici.

Další podstatnou výhodou tohoto SC rebreatheru je tepelný komfort při dýchání. Při užití otevřeného okruhu je centrální část lidského těla ochlazována studeným a suchým dýchacím plynem. Kromě významných fyziologických negativ tohoto děje hrozí zamrzání 1.stupně plicní automatiky, vzhledem k vysokým průtokům. Obě tato stěžejní rizika jsou u SCR SATORI významným způsobem potlačena nebo zcela eliminována.

Při některých specifických podvodních činnostech je nutné nebo vhodné eliminovat vydechované bubliny, které mohou narušovat okolní prostředí. Jedná se například o podvodní fotografování, kdy vydechované bubliny mohou rušit plaché vodní tvory, nebo například o jeskynní potápění v prostorách, kde vydechnuté bubliny strhávají sediment usazený na stěnách či stropě a iniciují tak potencionálně rizikovou situaci. Tato negativa rebreather SATORI odstraňuje.

Absence řídící elektroniky, dělá z RB SATORI nejen velice bezpečný přístroj. To je také důvod nízkých nároků na údržbu. Ta je možná bez speciálních pomůcek a po zaškolení ji je reálné provádět i v domácích podmínkách, nebo dokonce v podmínkách stížených, například bez elektrické přípojky.

Slabé stránky SCR SATORI

Jedinou, objektivně negativní vlastností přístroje RB SATORI je velice citelná změna dechového odporu při změně polohy těla potápěče. Tento jev je způsoben uložením dýchacích vaků mimo horizontální osu, ve které jsou fyziologicky lokalizovány plíce potápěče. Na dýchací vaky působí hydrostatický tlak, který je, v závislosti na náklonu vůči vodorovné ose, stlačuje, nebo naopak rozepíná - roztahuje.

V pozici potápěče "hlavou dolů" se vzduch v dýchacích vacích tlačí směrem k hladině, dechový odpor vzniká nutností tento tlak překonat. V pozici potápěče "hlavou k hladině" naopak hydrostatický tlak působí na dýchací vaky a ty se stlačují, vzniká větší výdechový odpor. Správnou polohou těla potápěče během ponoru je tento jev možné zcela eliminovat.

Jak RB SATORI funguje?

Co tedy probíhá v přístroji při dýchání přes uzavřený okruh?

Ve chvíli, kdy se poprvé nadechnete z přístroje SCR SATORI, jsou oba dýchací vaky v maximálně roztažené poloze. Dýchací směs z velkého dýchacího vaku projde středovým dílem přes "anti - flood" průduchy do scrubberu, kde prochází pohlcovačem CO2 do levé dýchací hadice, touto do přepínatelného náustku a do plic potápěče. Dýchací vaky se z části vyprázdní.

Při výdechu odchází, metabolizmem o kyslík ochuzená, dýchací směs do přepínatelného náustku do pravé dýchací hadice. Tou se dostává do hlavy rebreatheru, odkud prochází spádnicovými kanály ve dvojitém těle zpět do středového dílu. Zde se malá část dostává jednocestným ventilem do malého výdechového vaku a dominantní část se vrací zpět do velkého nádechového vaku.

Při dalším nádechu je znehodnocená dýchací směs z malého výdechového vaku, vypuzena do okolního prostředí. Objem velkého vaku je o tuto vypuzenou část, oproti prvnímu nádechu, menší. Po několika těchto dýchacích cyklech se zmenší objem velkého vaku natolik, že zatlačí na páčky dávkovače, tím se doplní čerstvá dýchací směs.

Při přechodu na otevřený okruh je dýchací směs vedena přímo z tlakových lahví středotlakou hadicí do přepinatelného náustku, stejně jako u běžného potápěčského dýchacího přístroje s otevřeným okruhem.

Technická data a použité materiály

technická data:

- vnější průměr - 180 mm

- výška - 700 mm

- váha - 12 kg

- náplň scrubberu - 3 kg

použité materiály:

- hlava rebreatheru: černý DELRIN- Dupont registered

- hadicová redukce - černý DELRIN- Dupont registered

- středový díl - černý DELRIN- Dupont registered

- dávkovače - eloxovaný hliník/nerez

- zdvihátka - černý DELRIN- Dupont registered, nerez pružina

- středový ventil - černý DELRIN- Dupont registered, nerez pružina, silikonové těsnění

- tělo RB - PVC - U

- scrubber - PVC - U, uzavřený víkem z černého DELRIN, nerezová závitová tyč průměr 8mm, pružina - nerez

- spodní víko - černý DELRIN- Dupont registered

- malý dýchací vak - Hypalon - Dupont registered, síla 1mm

- velký dýchací vak - Hypalon - Dupont registered, síla 1mm

- víko vaků - černý DELRIN - Dupont registered

- přepínatelný náustek - černý DELRIN- Dupont registered, II.stupeň automatiky RG4

- dýchací hadice - vystužená hadice o vnitřním průměru 38 mm a hladkou vnitřní stěnou

- ochrana dýchacích hadic - Cordura 1000 - Dupont registered

Rebreather SATORI má dvojitý plášť, které minimalizuje ochlazování pohlcovače CO2 během ponoru, což výrazně zvyšuje jeho výdrž a prodlužuje funkční cyklus. Není proto nutné používat tepelně izolační neoprenový obal vrchní části těla.

Desatero bezpečného potápění s SCR SATORI

1) Máte - li pochybnosti, přejděte na otevřený okruh nebo zrušte ponor.

2) Poslouchejte, jak přístroj funguje.

3) Pohlcovač vyměňte nejpozději po 6 hodinách provozu.

4) Dodržujte předponorovou přípravu.

5) Na hladině - otevřený okruh.

6) Buďte zodpovědnější.

7) V zimě - suchý rebreather.

8) Rebreather se nepůjčuje.

9) Dodržujte přestávky na otevřený okruh.

10) Potápějte se pro radost, ne pro rekordy.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nastavení fotogalerie